I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА CLICKTUK.COM


Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „КЛИК ТРЕЙД 21” ЕООД, наричано по-долу „CLICKTUK.COM”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.


„КЛИК ТРЕЙД 21” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206540140, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Дон №7. За всякаква допълнителна информация, моля свържете се с нас на имейл адрес: office@clicktuk.com или на телефон: +359 885 254 016.


Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.


Настоящият документ съдържа информация за дейността на „CLICKTUK.COM” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „CLICKTUK.COM”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „CLICKTUK.COM”.С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и CLICKTUK.COM договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.


II. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия, долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл: Сайт – https://clicktuk.com/ и всички негови подстраници. Потребител – е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляр за връщане или замяна на стока и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.


III. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИЧл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от “CLICKTUK.COM” стоки.


IV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ„CLICKTUK.COM” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.„CLICKTUK.COM” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при покупка. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „CLICKTUK.COM”.„CLICKTUK.COM” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на поръчка, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.“CLICKTUK.COM” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.„CLICKTUK.COM” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “CLICKTUK.COM” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.


V. ПОРЪЧКАПотребителите използват интерфейса на уебсайта на „CLICKTUK.COM”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „CLICKTUK.COM”.

При липса на наличност от дадена стока „CLICKTUK.COM“ си запазва правото да откаже поръчката.След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „CLICKTUK.COM”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение чрез телефонно обаждане от служител на CLICKTUK.COM, че поръчката му е приета.“CLICKTUK.COM” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.“CLICKTUK.COM” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

1) е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

2) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “CLICKTUK.COM”

3) са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “CLICKTUK.COM”.


VI. КАК ДА НАПРАВИМ ПОРЪЧКА

Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Поръчването на определена/и от потребителя стока/и се извършва по следния начин:Поръчка през сайта – можете да направите поръчка през сайта, като използвате бутона „КУПИ“, който се намира до всеки наличен продукт. Този бутон препраща потребителя към формата за завършване на поръчката. При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи и техните цени, както и да се възползва от допълнително намаление, ако има активна промо кампания в момента на поръчката. Потребителят завършва поръчката като попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, имейл, телефон, адрес, и да избере начина на плащане – наложен платеж. След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения телефон ще бъде получено обаждане за потвърждаване на поръчката преди изпращане.Поръчка чрез фен страницата ни във Фейсбук (Facebook) – това е друг начин да зададете свой въпрос или да направите поръчка чрез нашата официална фирмена страница във Фейсбук – https://bit.ly/3bcgAr9. За да направите това е нужно да ни изпратите в лично съобщение Вашето питане или продукти, които желаете да поръчате. Останалото ще направим ние вместо Вас.Поръчка чрез фен страницата ни в Инстаграм (Instagram) – това е друг и също много лесен и удобен начин да зададете свой въпрос или да направите поръчка чрез нашата официална фирмена страница в Инстаграм – https://bit.ly/3u4ooDN. За да направите това е нужно да ни изпратите в лично съобщение Вашето питане или продукти, които желаете да поръчате. Останалото ще направим ние вместо Вас.Поръчка чрез електронна поща (имейл) – това е друг начин да зададете свой въпрос или да направите поръчка лесно и удобно. Изпратете Вашето запитване на: office@clicktuk.com. Всички изображения и описания на продукти в сайта “CLICKTUK.COM” са с информативен характер и подлежат на промени.


VII. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

(1) Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на „CLICKTUK.COM” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. Цените на стоките включват ДДС.„CLICKTUK.COM” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.(2) „CLICKTUK.COM” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „CLICKTUK.COM”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.


VIII. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност – в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.3. Липса на актуален телефон за контакт с потребителя.4. Технически проблемПри възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.


IX. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.(1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез наложен платеж.1. Плащане с наложен платеж: при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриераТук имате две възможности:– плащане в брой сумата за наложения платеж на куриера– плащане с банкова карта – можете да заплатите сумата за наложения платеж с Вашата кредитна/дебитна карта директно на куриера – всеки куриер на ЕКОНТ и всички техни офиси, притежават мобилен терминал, чрез който се извършват плащания с банкови карти.Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката, освен ако изрично не е посочено друго при поръчката.„CLICKTUK.COM” не носи отговорност, ако даден метод за плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „CLICKTUK.COM”.


X. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

(1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „CLICKTUK.COM” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.За упражняване правото на отказ „CLICKTUK.COM” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „CLICKTUK.COM” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при „CLICKTUK.COM” във вида, в който са били получени.Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, като ги предаде на „CLICKTUK.COM” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка и/или фактура, упътвания за употреба и др.„CLICKTUK.COM” има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „CLICKTUK.COM” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.Когато във връзка с изпълнението по договора „CLICKTUK.COM” е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „CLICKTUK.COM” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.(2) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето„CLICKTUK.COM” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки. Не предлагаме възстановяване на суми при покупки от електронни книги, тъй като това е цифров артикул, който не може да бъде възстановен.Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към „CLICKTUK.COM” са за сметка на клиента, като трябва да изпрати пратката по куриер до точен адрес: гр. Асеновград, ул. Ал. Стамболийски №30. Пратки изпратени до офиси на куриери няма да бъдат взимани. Върнати към нас пратки без добавен преглед и/или с начислена такса доставка няма да бъдат приемани!Когато получената от потребител стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, разходите по връщането на стоката са за сметка на „CLICKTUK.COM”. В този случай клиентът задължително трябва да изпрати стоката обратно към нас, чрез куриерска фирма ЕКОНТ, като посочи получател фирма ХРАНС 93 ЕООД, по договор.„CLICKTUK.COM” възстановява в пълен размер заплатената от потребителя стойност на върнатата стока не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по чл. 55 от ЗЗП.(3) При възстановяване на суми при отказ от поръчка или при връщане на закупена стока е възможно да се достигне до пълно или частично възстановяване стойността на плащането.


XI. РЕКЛАМАЦИЯ

(1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.„CLICKTUK.COM” не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.(2) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената. Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.Клиентът следва да предостави ясна, пълна и недвусмислена информация за възникналия казус в писмена форма и в законово установения срок за предявяване на рекламация на електронен адрес: support@clicktuk.comПри предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. За да бъде казусът разрешен във възможно най-кратък срок, желателно е да приложите и снимков материал (само ако казусът касае конкретен/ни продукт/и). След като казусът бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията („CLICKTUK.COM” не носи отговорност при евентуални проблеми независещи от нас за получаването на съобщението в законово установения срок).При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(3) „CLICKTUK.COM” поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. Когато „CLICKTUK.COM” удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

(4) „CLICKTUK.COM” при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

(5) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цената.Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.


XII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

(1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „CLICKTUK.COM” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „CLICKTUK.COM” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „CLICKTUK.COM”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „CLICKTUK.COM”, „CLICKTUK.COM” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „CLICKTUK.COM”.(2) „CLICKTUK.COM” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. „CLICKTUK.COM” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „CLICKTUK.COM” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.


XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

„CLICKTUK.COM” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „CLICKTUK.COM” или прекратяване поддържането на уебсайта му.Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.


XIV. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.


XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


XVI. ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Сайта.Преди изпращане на поръчаната стока, „CLICKTUK.COM” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.„CLICKTUK.COM” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.Всички пратки се изпращат със SMS известие за доставка. Пратките се изпращат без тест, само с преглед. Крайният срок за взимане на пратката след получаването й в куриерска фирма ЕКОНТ е 7 работни дни.Средният срок за получаване на стоката е от 2 до 5 работни дни от момента на поръчката. Максимален срок за изпращане на стоката е 3 работни дни. При извънредни обстоятелства „CLICKTUK.COM” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката. „CLICKTUK.COM” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.


XVII. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „CLICKTUK.COM” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:За КЗП: • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti тел: 0700 111 22 email: info@kzp.bg адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6За КЗЛД: • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ тел: 02/91-53-518 email: kzld@cpdp.bg адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2


XVIII. СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „CLICKTUK.COM” и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София.Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Общи условия на ClickTuk.com

I. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА CLICKTUK.COM Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „КЛИК ТРЕЙД 21” ЕООД, наричано по-долу „CLICKTUK.COM”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.„КЛИК ТРЕЙД 21” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206540140, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Дон №7. За всякаква допълнителна информация, моля свържете се с нас на имейл адрес: office@clicktuk.com или на телефон: +359 885 254 016.Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.Настоящият документ съдържа информация за дейността на „CLICKTUK.COM” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „CLICKTUK.COM”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „CLICKTUK.COM”.С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и CLICKTUK.COM договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.II. ДЕФИНИЦИИЗа целите на настоящите общи условия, долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл: Сайт – https://clicktuk.com/ и всички негови подстраници. Потребител – е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляр за връщане или замяна на стока и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.III. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИЧл. 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от “CLICKTUK.COM” стоки.IV. ИДЕНТИФИКАЦИЯ„CLICKTUK.COM” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.„CLICKTUK.COM” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при покупка. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „CLICKTUK.COM”.„CLICKTUK.COM” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на поръчка, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.“CLICKTUK.COM” може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.„CLICKTUK.COM” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “CLICKTUK.COM” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.V. ПОРЪЧКАПотребителите използват интерфейса на уебсайта на „CLICKTUK.COM”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от „CLICKTUK.COM”.При липса на наличност от дадена стока „CLICKTUK.COM“ си запазва правото да откаже поръчката.След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на „CLICKTUK.COM”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение чрез телефонно обаждане от служител на CLICKTUK.COM, че поръчката му е приета.“CLICKTUK.COM” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.“CLICKTUK.COM” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:1) е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;2) е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “CLICKTUK.COM”3) са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “CLICKTUK.COM”.VI. КАК ДА НАПРАВИМ ПОРЪЧКАПоръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Поръчването на определена/и от потребителя стока/и се извършва по следния начин:Поръчка през сайта – можете да направите поръчка през сайта, като използвате бутона „КУПИ“, който се намира до всеки наличен продукт. Този бутон препраща потребителя към формата за завършване на поръчката. При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи и техните цени, както и да се възползва от допълнително намаление, ако има активна промо кампания в момента на поръчката. Потребителят завършва поръчката като попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, имейл, телефон, адрес, и да избере начина на плащане – наложен платеж. След финализирането на поръчката и изпращане на така направената заявка, на посочения телефон ще бъде получено обаждане за потвърждаване на поръчката преди изпращане.Поръчка чрез фен страницата ни във Фейсбук (Facebook) – това е друг начин да зададете свой въпрос или да направите поръчка чрез нашата официална фирмена страница във Фейсбук – https://bit.ly/3bcgAr9. За да направите това е нужно да ни изпратите в лично съобщение Вашето питане или продукти, които желаете да поръчате. Останалото ще направим ние вместо Вас.Поръчка чрез фен страницата ни в Инстаграм (Instagram) – това е друг и също много лесен и удобен начин да зададете свой въпрос или да направите поръчка чрез нашата официална фирмена страница в Инстаграм – https://bit.ly/3u4ooDN. За да направите това е нужно да ни изпратите в лично съобщение Вашето питане или продукти, които желаете да поръчате. Останалото ще направим ние вместо Вас.Поръчка чрез електронна поща (имейл) – това е друг начин да зададете свой въпрос или да направите поръчка лесно и удобно. Изпратете Вашето запитване на: office@clicktuk.com. Всички изображения и описания на продукти в сайта “CLICKTUK.COM” са с информативен характер и подлежат на промени.VII. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА(1) Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на „CLICKTUK.COM” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. Цените на стоките включват ДДС.„CLICKTUK.COM” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.(2) „CLICKTUK.COM” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „CLICKTUK.COM”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.VIII. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТАИзпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност – в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.3. Липса на актуален телефон за контакт с потребителя.4. Технически проблемПри възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.IX. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕКогато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.(1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез наложен платеж.1. Плащане с наложен платеж: при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриераТук имате две възможности:– плащане в брой сумата за наложения платеж на куриера– плащане с банкова карта – можете да заплатите сумата за наложения платеж с Вашата кредитна/дебитна карта директно на куриера – всеки куриер на ЕКОНТ и всички техни офиси, притежават мобилен терминал, чрез който се извършват плащания с банкови карти.Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката, освен ако изрично не е посочено друго при поръчката.„CLICKTUK.COM” не носи отговорност, ако даден метод за плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „CLICKTUK.COM”.X. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА(1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „CLICKTUK.COM” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.За упражняване правото на отказ „CLICKTUK.COM” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „CLICKTUK.COM” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при „CLICKTUK.COM” във вида, в който са били получени.Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, като ги предаде на „CLICKTUK.COM” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка и/или фактура, упътвания за употреба и др.„CLICKTUK.COM” има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „CLICKTUK.COM” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.Когато във връзка с изпълнението по договора „CLICKTUK.COM” е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „CLICKTUK.COM” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.(2) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето„CLICKTUK.COM” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки. Не предлагаме възстановяване на суми при покупки от електронни книги, тъй като това е цифров артикул, който не може да бъде възстановен.Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към „CLICKTUK.COM” са за сметка на клиента, като трябва да изпрати пратката по куриер до точен адрес: гр. Асеновград, ул. Ал. Стамболийски №30. Пратки изпратени до офиси на куриери няма да бъдат взимани. Върнати към нас пратки без добавен преглед и/или с начислена такса доставка няма да бъдат приемани!Когато получената от потребител стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, разходите по връщането на стоката са за сметка на „CLICKTUK.COM”. В този случай клиентът задължително трябва да изпрати стоката обратно към нас, чрез куриерска фирма ЕКОНТ, като посочи получател фирма ХРАНС 93 ЕООД, по договор.„CLICKTUK.COM” възстановява в пълен размер заплатената от потребителя стойност на върнатата стока не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по чл. 55 от ЗЗП.(3) При възстановяване на суми при отказ от поръчка или при връщане на закупена стока е възможно да се достигне до пълно или частично възстановяване стойността на плащането.XI. РЕКЛАМАЦИЯ(1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.„CLICKTUK.COM” не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.(2) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената. Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.Клиентът следва да предостави ясна, пълна и недвусмислена информация за възникналия казус в писмена форма и в законово установения срок за предявяване на рекламация на електронен адрес: support@clicktuk.comПри предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. За да бъде казусът разрешен във възможно най-кратък срок, желателно е да приложите и снимков материал (само ако казусът касае конкретен/ни продукт/и). След като казусът бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията („CLICKTUK.COM” не носи отговорност при евентуални проблеми независещи от нас за получаването на съобщението в законово установения срок).При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:1. касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.(3) „CLICKTUK.COM” поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. Когато „CLICKTUK.COM” удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.(4) „CLICKTUK.COM” при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.(5) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; намаляване на цената.Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.XII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ(1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „CLICKTUK.COM” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „CLICKTUK.COM” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „CLICKTUK.COM”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „CLICKTUK.COM”, „CLICKTUK.COM” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „CLICKTUK.COM”.(2) „CLICKTUK.COM” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. „CLICKTUK.COM” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „CLICKTUK.COM” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА„CLICKTUK.COM” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „CLICKTUK.COM” или прекратяване поддържането на уебсайта му.Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (имейл), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.XIV. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗАСтраните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.XV. ПРИЛОЖИМО ПРАВОПо всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.XVI. ДОСТАВКАДоставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Сайта.Преди изпращане на поръчаната стока, „CLICKTUK.COM” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.„CLICKTUK.COM” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.Всички пратки се изпращат със SMS известие за доставка. Пратките се изпращат без тест, само с преглед. Крайният срок за взимане на пратката след получаването й в куриерска фирма ЕКОНТ е 7 работни дни.Средният срок за получаване на стоката е от 2 до 5 работни дни от момента на поръчката. Максимален срок за изпращане на стоката е 3 работни дни. При извънредни обстоятелства „CLICKTUK.COM” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката. „CLICKTUK.COM” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.XVII. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТАОрганите, регулиращи дейността на „CLICKTUK.COM” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:За КЗП: • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti тел: 0700 111 22 email: info@kzp.bg адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6За КЗЛД: • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ тел: 02/91-53-518 email: kzld@cpdp.bg адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2XVIII. СПОРОВЕПотребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „CLICKTUK.COM” и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище София и район на действие територията на област София.Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/

index.cfm?event=main.adr.show